Řešení sporů klient vs. advokát

Česká advokátní komora je zprostředkovatelem jednání mezi spotřebitelem a advokátem v případech, kdy se na Českou advokátní komoru obrátí spotřebitelé s žádostí o mimosoudní řešení sporu s advokátem - poskytovatelem služby. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů není zpoplatněno a náklady s ním spojené si strany nesou samy.

Návrh na zahájení mimosoudního řízení může spotřebitel podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu bude zahájeno na návrh spotřebitele, který musí obsahovat tyto údaje:

  1. identifikační údaje stran sporu
  2. úplné a srozumitelné vylíčení rozhodných skutečností
  3. označení, čeho se navrhovatel domáhá
  4. datum, kdy navrhovatel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé

prohlášení, že ve věci nerozhodl soud, nebyl vydán rozhodčí nález a nebyla uzavřena dohoda stran v rámci mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a ani nebylo zahájeno řízení před soudem, rozhodčí řízení nebo mimosoudní řešení spotřebitelského sporu podle zákona o ochraně spotřebitele datum a podpis navrhovatele (spotřebitele).

Přílohou návrhu musí být doklad o tom, že se spotřebiteli nepodařilo spor vyřešit s druhou stranou přímo, a další písemnosti dokládající tvrzené skutečnosti, jsou-li k dispozici (pokud bude navrhovatel zastoupen na základě plné moci, bude součástí návrhu také plná moc). Návrh lze podat v českém jazyce prostřednictvím přiloženého formuláře. Formulář odešlete Komoře do datové schránky, poštou, nebo e-mailem se zaručeným podpisem.

Kontaktní údaje:

Česká advokátní komora 

Národní tř. 16

110 00 Praha 1

e-mail: epodatelna@cak.cz | www.cak.cz | ID datové schránky: n69admd

Česká advokátní komora je notifikována na seznamu vedeném Evropskou komisí.  Internetové stránky Evropské komise týkající se mimosoudního řešení spotřebitelských sporů jsou: http://ec.europa.eu/odr

 

 

» Podrobné informace

 

Kontakt

Advokátní kancelář
Pavel Bobek & Partner
Myslíkova 2020/4
12000 Praha 2
Registrace ČAK č. 10134
tel.:+420 233 377 054
mobil:n/a
e-mail:office (at) akbobek.cz
 
 
O nás | Služby | Spolupráce | Ostatní | Naše aktivity | Reference | Kontakt